Knjiga procedura JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Uredba o načinu zapošljvanja u pogledu trajanja oglašavanja, provjeri radne sposobnosti kandidata, bodovanja i bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova

Interna procedura koja reguliše ograničenje diskrecionih ovlašćenja rukovodioca

Interna procedura koja reguliše prijem donacija i poklona

Interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije

Interna pravila kojima se definiše sukob interesa

Interna procedura o načinima i kriterijumima za izbor lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača

Interna pravila kojima se definiše pojam povezanog lica

Interna pravila o regulisanju primljenih poklona i postupanju zaposlenih sa primljenim poklonima

Interna pravila za zaposlene u vršenju drugih poslova

Interna procedura o kriterijumima i mjerilima o bližem uređivanju upravljanju, sklapanju, izvršavanju, nadzoru i izvještavanju o ugovorima o dopunskom radu

Interna procedura o kriterijumima i mjerilima o bližem uređivanjju upravljanju, sklapanju, izvršavanju, nadzoru i izvještavanju o ugovorima o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima

Procedura o bližem načinu po prijavi zviždača i ugrožavanju javnog interesa koji upućujena postojanje korupcije

Pravilnik o načinu obrade zahtjeva za nabavku roba i usluga, evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura

Procedura o upotrebi mobilnih telefona i sim kartica u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi

Procedura o upotrebi službenih vozila u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi

Procedura za obračun i isplatu zarada

Procedura o mjerama i aktivnostima u Dnevnim centrima u slučaju postojanja nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece

Procedura o nadzoru pri obavljanju dnevnih aktivnosti pri ulasku i izlasku korisnika

Procedura o postupanju po pritužbama korisnika

Procedura o primjeni neophodnih mjera u cilju sprječavanja korisnika od povređivanja, samopovređivanja i nanošenja materijalne štete

Procedura o sigurnosti i bezbjednosti djece za vrijeme korišćenja usluge savjetovanja

Procedura o posjetama i sprječavanju ulaska neovlašćenih lica

Procedura o načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti

Procedura o mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu ugroziti bezbjednost i život korisnika

Back To Top
Translate »